การเลี้ยงหนูแฮมเตอร์

น.ส.สุธิตา นารินทร์ ม.5/6 เลขที่ 33 ร.ร.หนองกี่พิทยาคม ปีการศึกษา 2554

การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

บน กุมภาพันธ์ 16, 2012

ความหมายสิ่งแวดล้อม

ทุกสิ่ง ทุกอย่างที่อยู่รอบตัวมนุษย์ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต รวมทั้งที่เป็นรูปธรรม สามารถจับต้องและมองเห็นได้

และนามธรรม เช่นวัฒนธรรมแบบ แผน ประเพณี ความเชื่อ มีอิทธิพลเกี่ยวโยงถึงกัน เป็นปัจจัยในการเกื้อหนุน

ซึ่งกันและกัน ผลกระทบจากปัจจัยหนึ่ง จะมีส่วนเสริมสร้างหรือทำลายอีกส่วนหนึ่ง อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สิ่งแวดล้อม

เป็นวงจรและวัฏจักร สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมแบ่งออกเป็นลักษณะกว้าง ๆ  2 ส่วนคือ

 

http://learn.pbi.ac.th/science/envi.gif

สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ    (natural environment)

สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั้นมีลักษณะ ที่แตกต่างกันออกไป บางชนิดใช้เวลายาวนานมาก บางชนิดใช้วลาสั้นๆ

ในการเกิด สิ่งแวดล้อมชนิดหนึ่งๆ ย่อมมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมชนิดอื่นๆ ถ้ามีการทำลายสิ่งแวดล้อมหนึ่งย่อมมีผล

ถึงสิ่งแวดล้อมอื่น  สามารถแบ่งย่อยออกเป็น 2 ลักษณะ  โดยพิจารณาจากการมีชีวิต หรือไม่มีชีวิต

1. สิ่งแวดล้อมที่มีชีวิต (biotic  environment)

เป็นสิ่งแวดล้อมที่ใช้ระยะเวลาสั้นๆในการเกิด เป็นสิ่งแวดล้อมที่สามารถเพิ่มจำนวนขึ้นมาทดแทนใหม่ได้

แต่เป็นสิ่งแวดล้อม ที่สูญสิ้นไปได้ หากมนุษย์เราทำให้ธรรมชาติเสียสมดุล ได้แก่ ป่าไม้ สัตว์ป่า ทุ่งหญ้า สัตว์น้ำ เป็นต้น

2. สิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิต (abiotic  environment)

เป็นสิ่งแวดล้อมที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมา บางชนิดใช้เวลาในการเกิดยาวนานมาก นานจนมนุษย์ไม่สามารถ

รอใช้ประโยชน์ได้และสามารถสูญสิ้นไปได้ หากมนุษย์ใช้อย่างไม่ระมัดระวัง ได้แก่ แร่ธาตุ แร่เชื้อเพลิง บางชนิด

เป็นสิ่งแวดล้อมที่ปรากฏให้มนุษย์ได้เห็น ได้รู้สึก ได้สัมผัส ได้แก่ ดิน หิน น้ำ อากาศ ความร้อน แสงสว่าง เสียง เป็นต้น

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: